Energiamärgis

Mis on enerigamärgis?
Energiamärgis on dokument, mis annab teada, kui palju hoone kokku energiat tarbib ehk kui palju kulub energiat küttele, elektrile, vee soojendamisele jms. Energiamärgisega määratakse hoone energiaklass. Mida parem on energiaklass, näiteks A või B, seda vähem kulub energiale raha. Korterit või hoonet müües või üürides on energiamärgise esitamine kohustuslik, kui ostja või üürilevõtja seda soovib.

Kust saada energiamärgist?
Olemasolevatele hoonetele väljastab energiamärgise energiaauditeid tegev või energiamärgist väljastav ettevõtja ning kuni 2010. aastani ka ehitiste ekspertiise tegev ettevõtja. Ettevõtjate loeteluga saab tutvuda majandustegevuste registris veebiaadressil http://www.mkm.ee/index.php
Uutele hoonetele väljastab energiamärgise projekteerija. Kui ehitus on lõpetatud, annab ehitaja energiamärgise hoone omanikule üle koos muu ehitust puudutava dokumentatsiooniga.

Märgist ei pea taotlema:

  • hoonetele, mille ruumide kasulik pind on kuni 50 m² või mida kasutatakse elamiseks vähem kui neli kuud aastas
  • tööstushoonetele, töökodadele ja vähese energiavajadusega, eluruumideta põllumajandushoonetele
  • hoonetele, mis on tunnistatud mälestisteks ning mille olemust või välisilmet energiatõhususe miinimumnõuete täitmine suuresti muudaks

Kehtiv Eesti seadusandlus ei takista tehingute läbiviimist olukorras, kus müüja ei ole ostja ees energiamärgise esitamise nõuet täitnud. Samuti ei näe seadus ette hetkel ühtegi sanktsiooni tehingu osapooltele energiamärgise puudumise tõttu. Energiamärgise puudumine tehingu juures võib olla riskiks pigem ostjale: kui tarbija ei ole märgise vastu huvi tundnud, aga hiljem hakkab aru saama, et energiaarved on üle mõistuse suured, on võimalused tehingu vaidlustamiseks energiakasutuse aspektidest nähtavasti piiratumad.


Notaritasud ja riigilõiv

Notari tasu on notariaaltoimingu tegemise ning sellega seotud õigusalaste ja tehniliste teenuste osutamise eest notarile makstav tasu.
Notaritasude suurus: Tehinguväärtuse alusel notaritasude arvutamine.

Riigilõiv on seaduses sätestatud juhul ja käesolevas seaduses sätestatud määras tasutav summa lõivustatud toimingu tegemise eest.
Riigilõivu suurus: Riigilõivu täismäärad kinnistusraamatu ja abieluvararegistri toimingute tegemise eest.


Krediidiinfo

Krediidiinfo eesmärgiks on aidata Eesti ettevõtetel teha õigeid krediidiotsuseid teadliku andmete ja tehnoloogia kasutamise abil. Krediidiinfo aitab oma klientidel teha krediidijuhtimisega seotud otsuseid, pakkudes tõest informatsiooni usaldusväärsest allikast.

Krediidiinfo klientide käsutuses on andmebaas, kust on võimalik ööpäevaringselt hankida taustainfot kõikide Eesti ettevõtete ja eraisikute kohta. Nii on kliendid alati kursis oma konkurentide ja äripartnerite finantsseisukorraga.

Krediidiinfo aitab Teil:

  • vähendada tehingute riske ja rahalisi kaotusi nii Eesti kui välispartneritega;
  • hankida värsket informatsiooni usaldusväärsetest allikatest;
  • saavutada tulemuslikku krediidijuhtimist ning häid suhteid klientidega.

Rohkem infot: www.krediidiinfo.ee

Maa-amet

Maa-amet on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev riiklik valitsusasutus, mis osaleb riigi maapoliitika arendamisel ja elluviimisel, varustab ühiskonda maa kohta käiva infoga ning tagab riiklike ajakohaste ruumiandmete kättesaadavuse ja kasutuslihtsuse.

Maa-amet moodustati eesmärgiga tagada maakasutuse korraldus ja ratsionaalsem kasutamine; korraldada geodeetilisi ja kartograafilisi töid; juurutada ühtne maakatastri pidamine; korraldada maa hindamine ja kontrollida maamaksu kehtestamist; anda välja maakorralduse ja maamõõtmise töölube; lahendada maavaidlusi jne.

Aastatega on Maa-ameti peamisteks tegevusvaldkondadeks kujunenudki riigi maapoliitika rakendamine ja ruumiandmete kättesaadavuse tagamine, mis omakorda jagunevad neljaks alamtegevusvaldkonnaks:

  • Riigi maapoliitika rakendamine (maareformi läbiviimine, riigimaade haldamine, looduskaitseliste piirangutega kinnisasjade riigile omandamine ning riigi huvide kaitsmine planeeringutes).
  • Maakatastri pidamine (katastriandmete haldamine ja avalikkusele kättesaadavuse tagamine, katastrimõõdistamise ja -kontrolli korraldamine ning maa hindamise alase tegevuse korraldamine).
  • Geoinformaatika (ruumiandmete haldamine, ruumiandmeteenuste pakkumine ning geoinformaatika koordineerimine).
  • Geodeetiliste, geoloogiliste ja topograafiliste andmete hõive ja haldamine (geodeetiliste võrkude väljaarendamise korraldamine, geoloogilise kaardistamise korraldamine, riigi territooriumi kaardistamine, ühiskonna varustamine üldriiklike topograafiliste andmete ja kaartidega).

Rohkem infot: http://www.maaamet.ee/


Vandetõlgid

Vandetõlk on tõlkenotar, kes lisaks tõlkimisele vastutab tõlke õigsuse eest ja kinnitab seda oma allkirja ja pitsatiga. Tähtis on teada, et vandetõlk kinnitab oma allkirja ja pitsatiga tõlke õigust ja selle vastavust originaalile. Erinevalt vandetõlgist kinnitab notar tavaliselt üksnes tõlkija allkirja õigsust. Notar ei kontrolli tõlke kvaliteeti ega õigsust ning ei vastuta selle eest.

Vandetõlgil on õigus kinnitada tõlgitavate dokumentide ärakirju, samuti tõlke ja muude dokumentide koopiaid. Tänu sellele ei pea klient enam pöörduma selleks notari juurde ja saab niimoodi oma aega kokku hoida. Lisaks sellele on vandetõlgil õigus kinnitada avalikest registritest tehtud väljavõtete õigust.

Vandetõlk töötab kiiresti ja paindlikult, vastutades oma teenuste kvaliteedi eest.

Rohkem infot: http://www.vandetolgid.ee/

City Property kinnisvarabüroo